Декларация - пълномощноДолуподписаният , ЕГН , ЛК № , издадена от МВР - , в качеството си на управител на , ЕИК/БУЛСТАТ , Идентификационен номер , със седалище и адрес на управление , телефон за връзка с Вас  

 

ДЕКЛАРИРАМ, СЪГЛАСИЕТО СИ

 

ДИМЕКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. „Красно село” блок 205 вх.Б, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 122076674, ИН по ДДС BG122076674, да ме представлява пред митническите органи на Агенцияитници" в Република България.

Да осъществява ПРЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, както и да преупълномощава трети лица, по смисъла на чл.18 и чл.19 от Митническия кодекс на Съюза, Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и формалности за:

 • Подаване за декларация за временно складиране
 • Поставяне на стоки под митнически режими: внос/допускане за свободно обръщение, износ/временен износ и специални режими – външен и вътрешен транзит, митническо складиране, свободни зони, временен внос, специфична употреба, активно усъвършенстване
 • Реекспортиране
 • Електронно деклариране
 • Заплащане и обезпечаване на дължими митни сборове и др. държавни вземания
 • Заявление за издаване на разрешение за:
 • опериране/управление на съоръжение за временно складиране;
 • ползване на режими активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване, временен внос и специфична употреба;
 • опериране/управление на съоръжение за митническо складиране;
 • опростена декларация при регулярно използване;
 • вписване в отчетността на декларатора;
 • одобрение на местата за представяне на стоки, с изключение на митническите учреждения;
 • одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране;
 • общо обезпечение за специални режими, различни от транзит, в т.ч. с намален размер;
 • възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита;
 • предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит;
 • допускане на безмитен внос и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените права по това пълномощно.
 • Изоставяне на стоки в полза на държавата.
 • подписване, подаване и получаване на документи и информация относно доказване статуса на стоките като стоки от Съюза
 • по смисъла на съюзното законодателство, ЗАДС и ППЗАДС с генерален обем на представителната власт, за извършване на действия и процедури във връзка с: движение на акцизни декларации, заплащане на дължим акциз, подаване искания, уведомления, заявления, получаване информация и удостоверения, заявяване и получаване на бандероли, издаване и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените права по това пълномощно.
 • получаване на карнети ТИР
 • да подписва и подпечатва декларация за елементите на митническата стойност V.1.
 • Регистрация и получаване на EORI номер.
 • Пълномощното ще важи пред: митници, митническите бюра и пунктове към тях.

Настоящото пълномощно е генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително в полза на упълномощения, издава се във връзка с уточненията по смисъла на чл.19 от Митническия кодекс на Съюза и важи безсрочно до надлежното му изрично оттегляне.

Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена в 7-дневен срок от настъпването й в митническото учреждение, което води регистъра на представителите, за да бъде вписано в него

Декларирам, че съм запознат/а с Политиката за поверителност на личните данни на „ДИМЕКС. “ ЕООД (налична на сайта на www.clearitbg.eu в раздел „Защита на данните“), давам съгласието си, че личните ми данни, посочени в настоящата декларация ще бъдат използвани само за целите на митническата обработка давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие на „ДИМЕКС “ ЕООД, за обработването на личните ми данни, на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Издадено на

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Удостоверение за подпис
Име на документа Декларация - пълномощно
lock iconУникален номер на документ: 6fff1b69e19931deae76cdadb4a43a6dac026cc4
Клеймо за час Одит
17.09.2020 2:37 EESTДекларация - пълномощно Качен от Дочко Дочев - order@clearitbg.eu IP 130.204.195.39