Указания за попълване на EORI

кл.1.6

Клетката се попълва, когато лицето има издаден(и) номер(а) по ДДС; в случай, че лицето има издадени ДДС номера и от други данъчни администрации на държавите-членки на Общността, в клетката се вписва думата “по списък” и списъка с издадените номера се прилага към регистрационния формуляр

кл. 1.7

Клетката се попълва от всички лица, различни от физическите лица; в клетката се попълва правна форма, съгласно акта за учредяване

кл. 2

В клетката се маркира вида на лицето, вписано в клетка 1.1, съгласно разпоредбите на чл.4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) 2913/92

кл. 3

В клетката се попълват трите име и адреса на лицето за контакт с митническата администрация

кл. 4

В клетката се попълва 4-цифровия код на основната икономическа дейност, съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност  (NACE), поддържан от националния статистически институт (КИД 2008); информация за него може да намерите на следния адрес: http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf

кл. 5

Клетката е задължителна за лицата, установени на територията на Република България и в нея се посочват данни за документа, удостоверяващ информацията за лицето, вписано в клетка 1; за физическо лице – валиден документ за самоличност, за всички други лица – документ за регистрация, издаден от компететните органи

кл. 6

Клетката е задължителна за лицата, неустановени на територията на Общността и в нея се посочват данни за държавата, където е установено лицето и за документа, удостоверяващ информацията за лицето, вписано в клетка 1;  за физическо лице – валиден документ за самоличност, за всички други лица – документ за регистрация, издаден от компетентните органи на съответната държава-членка, издаден не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация

кл. 7

Клетката се попълва в случаите, когато регистрацията на лицето, вписано в клетка 1 се извършва от упълномощено лице; не се попълва, когато лицето, вписано в клетка 1 извършва само регистрацията; попълва се номера на пълномощното и обема на представителната власт